Nieuwste vacatures
NIBC Bank N.V.
USP Marketing Consultancy B.V.
Advocatenkantoor Berkouwer & Elbertse
Gemeentelijke ombudsman
Aankomende evenementen
Bekijk onze aankomende evenementen
Snel zoeken

Aanmelden

Om je aan te melden voor het ErasmusTalent platform, vragen wij je de volgende gegevens in te vullen.

Dank alvast!
Team ErasmusTalent

Personalia

ErasmusTalent neemt privacy zeer serieus en zal jouw aangeleverde gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Onderstaand vind je het Privacy Reglement en de gebruiksvoorwaarden van ErasmusTalent. We raden je aan dit Privacy Reglement en de Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen alvorens akkoord te geven.

GEBRUIKSVOORWAARDEN ERASMUSTALENT

1. KENNISNAME EN OPZET WEBSITE
1.1. We verzoeken je deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen. Ze bevatten de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van onze Website.
1.2. Bij je eerste registratie en vervolgens bij elke wijziging van deze voorwaarden zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Gebruiksvoorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt.
1.3. De laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden is te allen tijde beschikbaar op de Website.
1.4. Onze Website www.erasmustalent.nl biedt startende professionals van de Erasmus Universiteit een verzameling van gepaste vacatures in functie van regio, sector, diploma of andere criteria. Onze Website is gratis en vrij toegankelijk voor werkzoekenden.

2. DEFINITIES
2.1. “ErasmusTalent” of “wij”, “ons” of “onze”: Nox People B.V., handelend onder de naam ErasmusTalent, Kleveringweg 4, 2616 LZ, Delft, e-mail: info@erasmustalent.nl, tel: 070-3190130, KvK 27277862, BTW: NL814768209B01.
2.2. “Gebruiker” of “jij”, “je”, “jou” of “jouw” en de hiervan afgeleide termen: elke persoon die de Websites gebruikt of doet gebruiken en/of bekijkt of doet bekijken.
2.3. “Website”: de webpagina's toegankelijk via www.erasmustalent.nl, met uitzondering van op die webpagina’s vermelde links naar andere websites.

3. TOEPASSELIJKHEID EN BINDENDE KRACHT
3.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn, samen met de Algemene Voorwaarden en Privacy Policy van ErasmusTalent, van toepassing op elk gebruik van onze Website. Door je bezoek aan de Website stem je in met de bindende kracht van deze Gebruiksvoorwaarden, alsmede van de Algemene Voorwaarden en Privacy Policy van ErasmusTalent.

4. AANSPRAKELIJKHEID
4.1. Je gaat er als gebruiker mee akkoord dat het gebruik van de Website of van informatie die daarin opgenomen is, uitsluitend op eigen risico gebeurt. De Website en alle materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn: "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden. 4.2. ErasmusTalent doet alle redelijke inspanningen om op de Website correcte en bijgewerkte informatie aan te bieden. Wanneer we op de hoogte worden gebracht van eventuele fouten en onjuistheden op onze Website, worden alle redelijke middelen aangewend om die zo snel mogelijk te verbeteren. Spijtig genoeg kunnen er ondanks die inspanningen nog steeds fouten en vergissingen voorkomen. Wij kunnen niet waarborgen dat de Website op elk moment en in alle omstandigheden bijgewerkt en vrij van fouten is. Aan de opgenomen informatie kan de Gebruiker dan ook geen rechten ontlenen.
4.3. ErasmusTalent is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig nadeel dat je mocht ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op de Website of op een website van derden waarnaar wordt verwezen. Bovendien ga je ermee akkoord dat het downloaden van informatie of het op een andere wijze verkrijgen van informatie door het gebruik van de Website naar eigen goeddunken en op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan jouw computersysteem en voor het verlies van gegevens dat het gevolg is van het downloaden van informatie.
4.4. ErasmusTalent speelt geen enkele rol in het recruteringsproces en draagt geen verantwoordelijkheid voor de vorm, de inhoud en de eventuele fouten in de publicaties en/of CV’s van de geregistreerde Gebruikers. Als Gebruiker ga je er daarom mee akkoord dat de Website:
- Algemeen van aard is en niet als doel heeft te beantwoorden aan de specifieke situatie van een natuurlijk of rechtspersoon;
- Een beschrijving van een vacature of CV niet noodzakelijk compleet of uitputtend is;
- Verwijzingen kan bevatten naar de website van derden waarop wij geen enkele controle hebben (zie ook artikel 5).

5. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Onze Website bevat links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat wij deze websites aanbevelen, met de inhoud ervan akkoord gaan of met deze websites op enige wijze samenwerken. Evenmin geven wij enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Wij aanvaarden in geen geval enige aansprakelijkheid voor schade in het kader van je bezoek aan deze websites.

6. REGISTREREN
6.1. Om je toe te laten je ‘job search agent’ bij te houden, kan je je registreren op onze Website. Hiervoor moet je je persoonsgegevens invullen op het registratieformulier op de Website. Het registratieformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden. De account verbonden aan elke onvolledige of onjuiste registratie kan door ons eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande aankondiging afgesloten worden.
6.2. Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan. Het gebruik van meer dan één (1) gebruikersnaam is niet toegestaan. Het is je niet toegestaan gebruik te maken van proxy's en tijdelijke e-mailadressen.
6.3. Bij de registratie dien je je door het aankruisen van het daartoe voorziene vakje akkoord te verklaren met de toepasselijkheid en inhoud van de Gebruiksvoorwaarden, en de Privacy Policy.
6.4. Wij behouden ons het recht voor om je registratie al dan niet te aanvaarden. Je registratie kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen:
- Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie;
- Je komt een in deze Gebruiksvoorwaarden of in de Privacy Policy gestelde verplichting niet na of liet zulks in het verleden voor andere diensten met ons na, of wij kunnen redelijkerwijs aannemen dat je een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
- Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijs kunnen oordelen dat de registratie niet aanvaard kan worden.

7. HET POSTEN VAN BERICHTEN EN CV’S
7.1. Je bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de berichten en voor het CV die je eventueel op onze Website plaatst of hebt geplaatst.
7.2. Agressieve, onwettelijke, bedreigende, beledigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende, onbeschaafde of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen zijn niet toegestaan.
7.3. Bij het plaatsen van een CV verbind je je ertoe correcte, volledige en eerlijke informatie op te nemen. Door je CV te uploaden geef je te kennen dat je begrijpt en aanvaardt dat dit CV zichtbaar zal zijn voor en doorgegeven kan worden aan potentieel geïnteresseerde werkgevers/partners. Wij zijn geen partij in jouw contacten met dergelijke potentiële werkgevers/partners, wij aanvaarden geen aansprakelijk in enige zin voor de inhoud van de informatie die tussen jouw en potentiële werkgevers/partners wordt uitgewisseld of voor het verloop van jouw contacten met zulke potentiële werkgevers/partners.
7.4. Het is niet toegestaan om een bericht te plaatsen dat verwijst of linkt naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.
7.5. Je zal de andere Gebruikers respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken en door in geen enkel geval onjuiste, onvolledige of misleidende informatie te posten over bepaalde Gebruikers of derden. Met andere woorden je zal andere Gebruikers of derden niet bewust of opzettelijk in een slecht daglicht plaatsen.
7.6. Het is niet toegestaan om reclame te maken op onze Website of allerlei commerciële of non-commerciële bedrijven te promoten of hierbij gebruik te maken van hyperlinks naar websites zonder onze voorafgaande toestemming.
7.7. Berichten kunnen door ons worden gemodereerd na hun publicatie op onze Website. Indien deze berichten ongewenst, ongepast, ongeoorloofd worden geacht of op enige wijze in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, de Algemene voorwaarden of de Privacy Policy, of om een andere reden naar eigen interpretatie en goeddunken, kunnen wij beslissen dat jouw bericht niet gepost zal worden.

8. INHOUD WEBSITE
8.1. De inhoud van de artikelen en vacatures die we publiceren is louter informatief. Je erkent dat de informatie die je ter beschikking wordt gesteld niet volledig kan zijn en onjuistheden kan bevatten. Wij garanderen geen resultaat op basis van beslissingen genomen na het lezen van onze artikelen, noch staan wij in voor de gevolgen hiervan.
8.2. Je erkent bijgevolg dat noch wij, noch de personen die aan het woord komen op onze Website, noch de bedrijven die vacatures publiceren aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de in de artikelen of publicaties bevatte informatie en je aanvaardt dat het gebruik van deze informatie op je eigen risico en aansprakelijkheid gebeurt.

9. TOEGANKELIJKHEID
9.1. We doen alle redelijke inspanningen om ongehinderde en ononderbroken toegang tot onze Website te verlenen. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, doen we alle redelijke inspanningen om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen door ons.
9.2. De websites waarnaar we bij gelegenheid kunnen linken, worden niet door ons beheerd, gehost of onderhouden. We zijn dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.
9.3. We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar andere websites van derde partijen en aan de behoorlijke werking ervan. We kunnen echter niet garanderen dat deze links altijd werken. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links doen we alle redelijke inspanningen om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM
10.1. Je aanvaardt en erkent dat de website foto's, afbeeldingen, grafieken, tekeningen, tekst en andere materiaal kan bevatten (hierna "Informatie") die beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van ErasmusTalent of van derden. Als Gebruiker krijg je van ons een niet-exclusief recht om de Website te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Dat betekent dat je de Website mag bekijken en de informatie mag downloaden, dat je van deze informatie kennis mag nemen en ze in het kader van de diensten die op de Website worden aangeboden op een normale wijze mag reproduceren en gebruiken. Elk toegestaan gebruik van informatie houdt in dat de bron van de informatie steeds op een zichtbare en duidelijke manier wordt vermeld. Behoudens wat hierboven vermeld is, is het niet toegestaan om de Website (op welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mede te delen aan een publiek of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming.
10.2. Het opslaan van informatie van onze Website in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser. Je mag zonder onze toestemming wel onze artikelen gebruiken of reproduceren als privé persoon voor eigen gebruik, of als bedrijf voor beperkt, intern en niet-commercieel gebruik.
10.3. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, dragen Gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten die zij kunnen laten gelden op o.a. teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beelden, geluid en data die door hen worden geplaatst op onze Website of die door hen aan ons worden verzonden om ze te plaatsen om op onze Website, hierbij bij voorbaat en onherroepelijk aan ons over, welke overdracht wij hierbij aanvaarden.
10.4. Je verbindt je ertoe op geen enkele wijze en in geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit onze Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van onze dienst.

11. ALGEMENE BEPALINGEN
11.1. Als we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, is de nieuwe versie beschikbaar op onze Website en word je van deze nieuwe versie op de hoogte gesteld bij je eerstvolgende bezoek aan onze Website. Vanaf dat ogenblik word je geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan.
11.2. Nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen die qua inhoud, bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de oude, nietige bepalingen overeenkomen.
11.3. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van ErasmusTalent, overeenkomsten die met ons gesloten zijn en/of het gebruik van onze Website worden voorgelegd aan de Rechtbank te Den Haag.


PRIVACY EN COOKIE STATEMENT ERASMUSTALENT

Dit is het Privacy en Cookie Statement van ErasmusTalent, een handelsnaam van Nox People B.V., gevestigd te Delft, en heeft betrekking op de gegevensverwerking via de website www.erasmustalent.nl , alsmede op het gebruik van cookies.

Erasmustalent respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld, een en ander in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt. Door je persoonsgegevens in te voeren op de website www.erasmustalent.nl ga je er mee akkoord dat ErasmusTalent je gegevens overeenkomstig dit Privacy en Cookie Statement gebruikt.

Je dient je ervan bewust te zijn dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere websites die via een (hyper)link op onze website bereikbaar zijn. We raden je dan ook aan bij het via onze website benaderen van websites van derden steeds het privacy statement en de disclaimer van die andere website te raadplegen. Je kunt zien dat je niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

PERSOONSGEGEVENS

We gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. Je kunt je persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, of om je aan te melden voor een event.

Erasmustalent legt je gegevens vast voor de uitvoering van haar diensten. De aard en opzet van de website brengt met zich mee dat je gegevens, waaronder je persoonsgegevens zoals vervat in je CV, raadpleegbaar worden gemaakt voor de bij Erasmustalent aangesloten partners. Je gegevens kunnen voorts door ons worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten van ErasmusTalent (direct mail) en het versturen van nieuwsbrieven. Ten slotte kunnen je gegevens worden gebruikt door het Erasmus Centre for Contract Research &Business Support (ERBS) voor de ontwikkeling en uitbouw van haar Job Market Prep programma.

Indien je bezwaar hebt tegen de gegevensverstrekking als genoemd in de vorige alinea, of je je gegevens wilt opvragen, verwijderen en/of wijzigen, kun je dit zelf bewerkstelligen door in te loggen op de website, of door contact met ons opnemen via info@erasmustalent.nl. Je kan je ook te allen tijde afmelden via de mogelijkheid die daartoe onderaan de betreffende e-mail wordt gegeven.

Erasmustalent verstrekt je gegevens zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan andere derden dan in dit statement genoemd, tenzij we daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten.

De gegevens die je ons verstrekt worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en niet langer bewaard dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt nodig is.

COOKIES

Bij de levering van onze diensten maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van je computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door je browser. We maken onder andere gebruik van functionele cookies, dat wil zeggen: cookies die verifiëren of cookies door de gebruiker zijn geaccepteerd, cookies die de gebruiker bij het inloggen identificeert, en cookies die de sessie en laatste zoekopdracht van de gebruiker opslaan. Daarnaast maken we gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het gedrag van gebruikers op onze website door bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen te analyseren. Op die manier kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoefte van de gebruikers van de website.

Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garanderen we niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. We maken je erop attent dat indien je gebruik maakt van een andere computer, je daar je browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

WIJZIGING VAN DIT PRIVACY EN COOKIE STATEMENT

Erasmustalent behoudt zich het recht voor dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te stellen. We raden je daarom aan deze pagina geregeld te raadplegen zodat je altijd op de hoogte bent van de laatst geldende versie. Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in november 2016.

Ja
ErasmusTalent gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.