Algemene voorwaarden1. KENNISNAME
We verzoeken je deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen. Ze beheersen de volledige contractuele relatie tussen ErasmusTalent en haar Partner(s), met uitsluiting van de algemene voorwaarden van laatstgenoemde(n). Elke wijziging, afwijking of toevoeging dient schriftelijk te zijn overeengekomen. De niet-uitoefening van haar rechten voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden door ErasmusTalent kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst.
Bij het aangaan van een overeenkomst en vervolgens bij elke wijziging van deze voorwaarden zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Algemene Voorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt.
De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is te allen tijde beschikbaar op de Website www.erasmustalent.nl.


2. DEFINITIES
2.1. “ErasmusTalent” of “wij”, “ons” of “onze”: ErasmusTalent B.V., handelend onder de naam ErasmusTalent, K.P. van der Mandelelaan 41-43, 3062 MB, Rotterdam, e-mail: info@erasmustalent.nl , tel: 010-3118320, KvK 27277862, BTW: NL814768209B01.
2.2. “Partner” of “je”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die met ErasmusTalent in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
2.3. “Diensten”: de door ErasmusTalent via de Website aangeboden diensten.
2.4. “Website”: de webpagina’s toegankelijk via www.erasmustalent.nl, met uitzondering van op die webpagina’s vermelde links naar andere websites.


3. TOEPASSELIJKHEID
3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ErasmusTalent en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ErasmusTalent en de Partner.
3.2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Diensten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
3.3. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
3.4. Algemene of andere voorwaarden die de Partner hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ErasmusTalent is ingestemd.
3.5. Het contactadres dat wordt opgegeven door de Partner dient zich te bevinden in Nederland. Indien dit niet het geval is kan ErasmusTalent beslissen de levering van Diensten te weigeren of aan voorwaarden te onderwerpen.
3.6. ErasmusTalent behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten.
3.7. Door het aangaan van een overeenkomst aanvaardt de Partner deze Algemene Voorwaarden, alsmede de Gebruiksvoorwaarden als vermeld op de Website.
3.8. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.


4. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
4.1. Alle offertes en aanbiedingen van ErasmusTalent zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt tevens indien deze niet binnen 14 werkdagen is aanvaard.
4.2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ErasmusTalent daardoor niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ErasmusTalent anders aangeeft.
4.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht ErasmusTalent niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
4.4. Overeenkomsten komen uitsluitend schriftelijk tot stand.
4.5. ErasmusTalent behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.


5. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PARTNER
5.1. De Partner garandeert dat alle vacatures reëel zijn.
5.2. De Partner is verantwoordelijk voor de inhoud, vorm en technische kwaliteit van het te publiceren materiaal (waaronder maar niet beperkt tot vacatures, bedrijfspresentaties etc.), en voor eventuele fouten hierin. ErasmusTalent mag wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of achterhaald is, de gevraagde Dienst schorsen of weigeren.
5.3. ErasmusTalent kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke schade die derden lijden als gevolg van onjuiste, onvolledige en/of achterhaalde informatie die door of op verzoek van de Partner op de Website of anderszins is gepubliceerd of naar buiten is gebracht. De Partner vrijwaart ErasmusTalent voor eventuele aanspraken van derden uit dien hoofde. De Partner is gehouden ErasmusTalent geheel schadeloos te stellen voor alle kosten die in verband met de eventuele aanspraken van derden door of namens ErasmusTalent worden gemaakt.
5.4. De Partner erkent dat ErasmusTalent voor de levering van Diensten afhankelijk is van de medewerking van de Partner. De Partner dient er onder andere voor te zorgen dat de te publiceren materialen tijdig worden aangeleverd en dat deze voldoen aan de door ErasmusTalent voorgeschreven specificaties.
5.5. Indien de Partner Diensten weigert of in gebreke blijft een handeling te verrichten die noodzakelijk is voor de levering van Diensten, heeft ErasmusTalent het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel haar prestaties op te schorten, over de Diensten te beschikken naar goeddunken van ErasmusTalent en enig verlies en/of kosten opgelopen ten gevolge van dergelijke weigering of gebrek te verhalen op de Partner.


6. PRIJS
6.1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, welke aan de Partner worden doorberekend.
6.2. De prijs mag door ErasmusTalent jaarlijks worden aangepast op basis van de Consumentenprijsindex van het CBS.
6.3. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door ErasmusTalent worden gecorrigeerd. De Partner is aan dergelijke correcties gebonden.


7. BETALING EN INCASSOKOSTEN
7.1. Betaling dient te geschieden op de wijze en in de valuta zoals op de factuur vermeld, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op verrekening of enige andere vorm van compensatie of opschorting. Reclames dienen op straffe van verval van recht binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk aan ErasmusTalent kenbaar te worden gemaakt.
7.2. De overeengekomen betalingstermijn geldt als een fatale termijn door het verloop waarvan de Partner van rechtswege in verzuim is. Voorts vervallen door het verstrijken van de betalingstermijn eventuele kortingen.
7.3. ErasmusTalent is te allen tijde gerechtigd van de Partner te verlangen dat deze zekerheid stelt voor de tijdige en integrale voldoening van al hetgeen de Partner uit hoofde van de overeenkomst op enig moment verschuldigd mocht worden.
7.4. Indien de Partner tekortschiet in haar betalingsverplichtingen, of indien zij niet op eerste verzoek van ErasmusTalent zekerheid stelt conform het bepaalde in het vorige lid, is ErasmusTalent gerechtigd haar Diensten op te schorten totdat de Partner alsnog aan haar verplichtingen voldoet, onverminderd het recht van ErasmusTalent aanspraak te maken op de vergoeding van (vertragings)schade, rente en kosten. ErasmusTalent kan in een dergelijk geval niet gehouden worden aan in de overeenkomst opgenomen of anderszins tussen partijen besproken termijnen.
7.5. Alle bedragen die in de overeenkomst zijn genoemd of anderszins tussen partijen overeengekomen zijn, zijn direct opeisbaar indien en zodra de Partner failliet wordt verklaard, aan haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, op haar de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, of zij anderszins de beschikking over haar vermogen of een gedeelte daarvan verliest (bijvoorbeeld door beslaglegging). De Partner is gehouden een dergelijke gebeurtenis onverwijld aan ErasmusTalent mee te delen.
7.6. Bij niet-tijdige betaling van enig bedrag is de Partner rente verschuldigd gelijk aan 1% van het openstaande bedrag per maand, waarbij een gedeelte van een maand gelijk gesteld wordt aan een hele maand.
7.7. Voorts is de Partner de buitengerechtelijke kosten aan ErasmusTalent verschuldigd, welke 15% van het openstaande bedrag bedragen, met een minimum van EUR 750.
7.8. Betaling strekt eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.


8. INTELLECTUELE EIGENDOM
8.1. De Partner blijft eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op zijn materialen en verleent aan ErasmusTalent kosteloos een niet-exclusieve, wereldwijde licentie om de materialen te gebruiken op haar Website in het kader van de door ErasmusTalent op verzoek van de Partner geleverde Diensten.
8.2. De Partner is verantwoordelijk voor het voorafgaand verkrijgen van de toestemming van de titularissen van auteursrechten van de teksten, slogans, foto’s en grafische elementen die op het materiaal voorkomen. Wat de foto’s aangaat, wordt de Partner tevens geacht toestemming tot publicatie te hebben verkregen van de eventuele gefotografeerden. De Partner vrijwaart ErasmusTalent tegen aanspraken van derden uit hoofde van de mogelijke schending van hun rechten. ErasmusTalent mag het gepubliceerde materiaal gebruiken in haar communicatie.
8.3. De Partner erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Diensten en/of de Website, anders dan het door de Partner aangeleverde materiaal, berusten bij ErasmusTalent, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden met wie ErasmusTalent een gebruiksovereenkomst, licentie of overdracht afsloot.
8.4. Het is de Partner verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ErasmusTalent.


9. GARANTIES & AANSPRAKELIJKHEID
9.1. ErasmusTalent zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de overeengekomen Diensten. ErasmusTalent garandeert echter in geen enkel geval de geschiktheid van de door ErasmusTalent geleverde Diensten voor het door de Partner beoogde doel en gebruik.
9.2. ErasmusTalent is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Diensten, behoudens opzet of grove schuld van ErasmusTalent. De aansprakelijkheid van ErasmusTalent is te allen tijde beperkt tot de directe, materiële schade die de Partner zèlf ten gevolge van het gebrek heeft geleden. ErasmusTalent is dus uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor (i) overige (gevolg)schade en vermogensschade, in welke vorm dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, omzet- of winstderving, vertragingsschade en waardevermindering of -verlies, en/of (ii) (zaaks- of letsel)schade die ontstaat aan (goederen van) derden, ook indien die derden door of namens de Partner zijn ingezet. De Partner vrijwaart ErasmusTalent van aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook.
9.3. De omvang van de door ErasmusTalent te betalen schadevergoeding is beperkt tot het bedrag van de in de overeenkomst vastgelegde prijs.
9.4. Elke vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de schade ontstaat.


10. OVERMACHT
10.1. In geval van overmacht is ErasmusTalent niet gehouden haar verplichtingen jegens de Partner na te komen. ErasmusTalent is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, lock-out, arbeidsgeschillen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
10.3. Bij overmacht heeft ErasmusTalent de keuze om (i) de eventueel overeengekomen termijn(en) met de duur der overmacht te verlengen, (ii) of de overeenkomst te ontbinden, zonder op enigerlei wijze gehouden te zijn tot de vergoeding van mogelijke schade zijdens de Partner in welke vorm dan ook. ErasmusTalent kan in een dergelijk geval niet gehouden worden aan in de overeenkomst opgenomen of anderszins tussen partijen besproken termijnen.


11. VOORWAARDEN EIGEN AAN PUBLICATIES OP DE WEBSITE
11.1. ErasmusTalent is eigenaar van alle databanken (vacatures, geregistreerden, CV’s, artikelen etc.) bereikbaar via of beschikbaar op haar Website. Ongeacht de vraag of deze databanken voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden voor (data)bescherming, is elke gehele opvraging of elke systematische deelopvraging van data uit deze databanken onderworpen aan het verkrijgen van de voorafgaande schriftelijke toestemming van ErasmusTalent.
11.2. Op grond van de tussen ErasmusTalent en de Partner gesloten overeenkomst heeft de Partner onbeperkt toegang tot de Website en de daarin opgenomen databanken. Daartoe ontvangt de Partner van ErasmusTalent een gebruikersnaam en wachtwoord. ErasmusTalent is niet verantwoordelijk voor het verlies of openbaar worden ervan en de eventueel dientengevolge te lijden schade.
11.3. De CV-databank bevat CV’s van kandidaten, welke door de kandidaten zelf worden ingevoerd en beheerd. De Partner kan CV’s opzoeken, CV’s opslaan in dossiers en communicatie opstarten met kandidaten. De Partner dient bij het gebruik van de CV-databank te allen tijde de volgende regels te respecteren:
• De door de kandidaten aangegeven wensen i.v.m. de manier waarop ze gecontacteerd kunnen worden dienen gerespecteerd te worden.
• Wanneer kandidaten gecontacteerd worden, dient te worden vermeld dat hun CV werd gevonden op de Website.
• Indien gegevens van kandidaten of het CV van kandidaten overgenomen worden in een dossier/klassement/database van de Partner, dient de kandidaat daarvan op de hoogte gesteld te worden met inachtneming van de daarvoor geldende regelgeving. ErasmusTalent is niet verantwoordelijk voor de verwerking en behandeling van de data door de Partner.
11.4. Klanten dienen de taalvoorkeuren van surfers en geregistreerde gebruikers te respecteren bij het online plaatsen van vacatures en het sturen van berichten.
11.5. Te publiceren materiaal dient te worden aangeleverd aan ErasmusTalent volgens de daarvoor geldende (technische) specificaties. Deze specificaties zijn te allen tijde online beschikbaar. Indien materiaal niet beantwoordt aan deze specificaties kan dit aanleiding geven tot het niet publiceren (online brengen) van materiaal of kunnen de kosten voor aanpassing of herwerking van dit materiaal verhaald worden op de Partner. Materiaal dient ErasmusTalent te bereiken binnen de geldende deadlines. Het (te) laat aanleveren van materiaal geeft aanleiding tot uitstel of verlating van publicatie.


12. OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
12.1. ErasmusTalent is gerechtigd haar Diensten op te schorten indien en zodra de Partner tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden, dan wel indien daar gegronde vrees voor bestaat of nakoming van de overeenkomst zijdens ErasmusTalent in redelijkheid niet kan worden gevergd vanwege het niet tijdig aanleveren van materiaal, alsmede in de gevallen als genoemd in artikel 7.5 van deze voorwaarden. In al deze gevallen is ErasmusTalent tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Ter zake van de opschorting of ontbinding is ErasmusTalent niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding.
12.2 In geval van opschorting is de Partner gehouden de door ErasmusTalent dientengevolge gemaakte kosten en/of geleden schade te vergoeden. In geval van ontbinding is de Partner gehouden tot betaling van de volledige vergoeding zoals opgenomen in de overeenkomst, welke voor zover nog niet het geval door de ontbinding direct opeisbaar wordt, onverminderd het recht van ErasmusTalent op schadevergoeding.
12.3 Een tussen ErasmusTalent en de Partner gesloten overeenkomst kan door de Partner tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Het is de Partner eveneens toegestaan de overeenkomst tussentijds, dat wil zeggen vóór het einde van de looptijd daarvan, op te zeggen, zij het dat dit in geen geval recht geeft op restitutie van (een gedeelte van) de verschuldigde vergoeding.


13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
13.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van ErasmusTalent, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de Rechtbank te Den Haag.


14. SLOTBEPALINGEN
14.1. Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der partijen om de bepalingen of voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.
14.2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Partner en ErasmusTalent met betrekking tot de erin opgenomen materie.